Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Clothe

Cách chia động từ clothe rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ clothe ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CLOTHE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to clothe clothing clothed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn clothe clothe clothes clothe clothe clothe
Hiện tại tiếp diễn am clothing are clothing is clothing are clothing are clothing are clothing
Quá khứ đơn clothed clothed clothed clothed clothed clothed
Quá khứ tiếp diễn was clothing were clothing was clothing were clothing were clothing were clothing
Hiện tại hoàn thành have clothed have clothed has clothed have clothed have clothed have clothed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been clothing have been clothing has been clothing have been clothing have been clothing have been clothing
Quá khứ hoàn thành had clothed had clothed had clothed had clothed had clothed had clothed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been clothing had been clothing had been clothing had been clothing had been clothing had been clothing
Tương Lai will clothe will clothe will clothe will clothe will clothe will clothe
TL Tiếp Diễn will be clothing will be clothing will be clothing will be clothing will be clothing will be clothing
Tương Lai hoàn thành will have clothed will have clothed will have clothed will have clothed will have clothed will have clothed
TL HT Tiếp Diễn will have been clothing will have been clothing will have been clothing will have been clothing will have been clothing will have been clothing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would clothe would clothe would clothe would clothe would clothe would clothe
Conditional Perfect would have clothed would have clothed would have clothed would have clothed would have clothed would have clothed
Conditional Present Progressive would be clothing would be clothing would be clothing would be clothing would be clothing would be clothing
Conditional Perfect Progressive would have been clothing would have been clothing would have been clothing would have been clothing would have been clothing would have been clothing
Present Subjunctive clothe clothe clothe clothe clothe clothe
Past Subjunctive clothed clothed clothed clothed clothed clothed
Past Perfect Subjunctive had clothed had clothed had clothed had clothed had clothed had clothed
Imperative clothe Let′s clothe clothe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. top dating sites for lesbians.

Nên đọc
Close
Back to top button