Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

March

Cách chia động từ march rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ march ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MARCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to march marching marched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn march march marches march march march
Hiện tại tiếp diễn am marching are marching is marching are marching are marching are marching
Quá khứ đơn marched marched marched marched marched marched
Quá khứ tiếp diễn was marching were marching was marching were marching were marching were marching
Hiện tại hoàn thành have marched have marched has marched have marched have marched have marched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been marching have been marching has been marching have been marching have been marching have been marching
Quá khứ hoàn thành had marched had marched had marched had marched had marched had marched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been marching had been marching had been marching had been marching had been marching had been marching
Tương Lai will march will march will march will march will march will march
TL Tiếp Diễn will be marching will be marching will be marching will be marching will be marching will be marching
Tương Lai hoàn thành will have marched will have marched will have marched will have marched will have marched will have marched
TL HT Tiếp Diễn will have been marching will have been marching will have been marching will have been marching will have been marching will have been marching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would march would march would march would march would march would march
Conditional Perfect would have marched would have marched would have marched would have marched would have marched would have marched
Conditional Present Progressive would be marching would be marching would be marching would be marching would be marching would be marching
Conditional Perfect Progressive would have been marching would have been marching would have been marching would have been marching would have been marching would have been marching
Present Subjunctive march march march march march march
Past Subjunctive marched marched marched marched marched marched
Past Perfect Subjunctive had marched had marched had marched had marched had marched had marched
Imperative march Let′s march march

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button