Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Menace

Cách chia động từ menace rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ menace ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MENACE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to menace menacing menaced
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn menace menace menaces menace menace menace
Hiện tại tiếp diễn am menacing are menacing is menacing are menacing are menacing are menacing
Quá khứ đơn menaced menaced menaced menaced menaced menaced
Quá khứ tiếp diễn was menacing were menacing was menacing were menacing were menacing were menacing
Hiện tại hoàn thành have menaced have menaced has menaced have menaced have menaced have menaced
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been menacing have been menacing has been menacing have been menacing have been menacing have been menacing
Quá khứ hoàn thành had menaced had menaced had menaced had menaced had menaced had menaced
QK hoàn thành Tiếp diễn had been menacing had been menacing had been menacing had been menacing had been menacing had been menacing
Tương Lai will menace will menace will menace will menace will menace will menace
TL Tiếp Diễn will be menacing will be menacing will be menacing will be menacing will be menacing will be menacing
Tương Lai hoàn thành will have menaced will have menaced will have menaced will have menaced will have menaced will have menaced
TL HT Tiếp Diễn will have been menacing will have been menacing will have been menacing will have been menacing will have been menacing will have been menacing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would menace would menace would menace would menace would menace would menace
Conditional Perfect would have menaced would have menaced would have menaced would have menaced would have menaced would have menaced
Conditional Present Progressive would be menacing would be menacing would be menacing would be menacing would be menacing would be menacing
Conditional Perfect Progressive would have been menacing would have been menacing would have been menacing would have been menacing would have been menacing would have been menacing
Present Subjunctive menace menace menace menace menace menace
Past Subjunctive menaced menaced menaced menaced menaced menaced
Past Perfect Subjunctive had menaced had menaced had menaced had menaced had menaced had menaced
Imperative menace Let′s menace menace

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button