Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Mend

Cách chia động từ mend rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mend ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MEND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mend mending mended
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mend mend mends mend mend mend
Hiện tại tiếp diễn am mending are mending is mending are mending are mending are mending
Quá khứ đơn mended mended mended mended mended mended
Quá khứ tiếp diễn was mending were mending was mending were mending were mending were mending
Hiện tại hoàn thành have mended have mended has mended have mended have mended have mended
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been mending have been mending has been mending have been mending have been mending have been mending
Quá khứ hoàn thành had mended had mended had mended had mended had mended had mended
QK hoàn thành Tiếp diễn had been mending had been mending had been mending had been mending had been mending had been mending
Tương Lai will mend will mend will mend will mend will mend will mend
TL Tiếp Diễn will be mending will be mending will be mending will be mending will be mending will be mending
Tương Lai hoàn thành will have mended will have mended will have mended will have mended will have mended will have mended
TL HT Tiếp Diễn will have been mending will have been mending will have been mending will have been mending will have been mending will have been mending
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mend would mend would mend would mend would mend would mend
Conditional Perfect would have mended would have mended would have mended would have mended would have mended would have mended
Conditional Present Progressive would be mending would be mending would be mending would be mending would be mending would be mending
Conditional Perfect Progressive would have been mending would have been mending would have been mending would have been mending would have been mending would have been mending
Present Subjunctive mend mend mend mend mend mend
Past Subjunctive mended mended mended mended mended mended
Past Perfect Subjunctive had mended had mended had mended had mended had mended had mended
Imperative mend Let′s mend mend

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button