Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Shift

Cách chia động từ shift rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ shift ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SHIFT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to shift shifting shifted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn shift shift shifts shift shift shift
Hiện tại tiếp diễn am shifting are shifting is shifting are shifting are shifting are shifting
Quá khứ đơn shifted shifted shifted shifted shifted shifted
Quá khứ tiếp diễn was shifting were shifting was shifting were shifting were shifting were shifting
Hiện tại hoàn thành have shifted have shifted has shifted have shifted have shifted have shifted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been shifting have been shifting has been shifting have been shifting have been shifting have been shifting
Quá khứ hoàn thành had shifted had shifted had shifted had shifted had shifted had shifted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been shifting had been shifting had been shifting had been shifting had been shifting had been shifting
Tương Lai will shift will shift will shift will shift will shift will shift
TL Tiếp Diễn will be shifting will be shifting will be shifting will be shifting will be shifting will be shifting
Tương Lai hoàn thành will have shifted will have shifted will have shifted will have shifted will have shifted will have shifted
TL HT Tiếp Diễn will have been shifting will have been shifting will have been shifting will have been shifting will have been shifting will have been shifting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would shift would shift would shift would shift would shift would shift
Conditional Perfect would have shifted would have shifted would have shifted would have shifted would have shifted would have shifted
Conditional Present Progressive would be shifting would be shifting would be shifting would be shifting would be shifting would be shifting
Conditional Perfect Progressive would have been shifting would have been shifting would have been shifting would have been shifting would have been shifting would have been shifting
Present Subjunctive shift shift shift shift shift shift
Past Subjunctive shifted shifted shifted shifted shifted shifted
Past Perfect Subjunctive had shifted had shifted had shifted had shifted had shifted had shifted
Imperative shift Let′s shift shift

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button