Mishandle

Cách chia động từ mishandle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mishandle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MISHANDLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mishandle mishandling mishandled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mishandle mishandle mishandles mishandle mishandle mishandle
Hiện tại tiếp diễn am mishandling are mishandling is mishandling are mishandling are mishandling are mishandling
Quá khứ đơn mishandled mishandled mishandled mishandled mishandled mishandled
Quá khứ tiếp diễn was mishandling were mishandling was mishandling were mishandling were mishandling were mishandling
Hiện tại hoàn thành have mishandled have mishandled has mishandled have mishandled have mishandled have mishandled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been mishandling have been mishandling has been mishandling have been mishandling have been mishandling have been mishandling
Quá khứ hoàn thành had mishandled had mishandled had mishandled had mishandled had mishandled had mishandled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been mishandling had been mishandling had been mishandling had been mishandling had been mishandling had been mishandling
Tương Lai will mishandle will mishandle will mishandle will mishandle will mishandle will mishandle
TL Tiếp Diễn will be mishandling will be mishandling will be mishandling will be mishandling will be mishandling will be mishandling
Tương Lai hoàn thành will have mishandled will have mishandled will have mishandled will have mishandled will have mishandled will have mishandled
TL HT Tiếp Diễn will have been mishandling will have been mishandling will have been mishandling will have been mishandling will have been mishandling will have been mishandling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mishandle would mishandle would mishandle would mishandle would mishandle would mishandle
Conditional Perfect would have mishandled would have mishandled would have mishandled would have mishandled would have mishandled would have mishandled
Conditional Present Progressive would be mishandling would be mishandling would be mishandling would be mishandling would be mishandling would be mishandling
Conditional Perfect Progressive would have been mishandling would have been mishandling would have been mishandling would have been mishandling would have been mishandling would have been mishandling
Present Subjunctive mishandle mishandle mishandle mishandle mishandle mishandle
Past Subjunctive mishandled mishandled mishandled mishandled mishandled mishandled
Past Perfect Subjunctive had mishandled had mishandled had mishandled had mishandled had mishandled had mishandled
Imperative mishandle Let′s mishandle mishandle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. singles in killeen.

Nên đọc
Close
Back to top button