Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Stroll

Cách chia động từ stroll rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ stroll ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: STROLL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to stroll strolling strolled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn stroll stroll strolls stroll stroll stroll
Hiện tại tiếp diễn am strolling are strolling is strolling are strolling are strolling are strolling
Quá khứ đơn strolled strolled strolled strolled strolled strolled
Quá khứ tiếp diễn was strolling were strolling was strolling were strolling were strolling were strolling
Hiện tại hoàn thành have strolled have strolled has strolled have strolled have strolled have strolled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been strolling have been strolling has been strolling have been strolling have been strolling have been strolling
Quá khứ hoàn thành had strolled had strolled had strolled had strolled had strolled had strolled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been strolling had been strolling had been strolling had been strolling had been strolling had been strolling
Tương Lai will stroll will stroll will stroll will stroll will stroll will stroll
TL Tiếp Diễn will be strolling will be strolling will be strolling will be strolling will be strolling will be strolling
Tương Lai hoàn thành will have strolled will have strolled will have strolled will have strolled will have strolled will have strolled
TL HT Tiếp Diễn will have been strolling will have been strolling will have been strolling will have been strolling will have been strolling will have been strolling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would stroll would stroll would stroll would stroll would stroll would stroll
Conditional Perfect would have strolled would have strolled would have strolled would have strolled would have strolled would have strolled
Conditional Present Progressive would be strolling would be strolling would be strolling would be strolling would be strolling would be strolling
Conditional Perfect Progressive would have been strolling would have been strolling would have been strolling would have been strolling would have been strolling would have been strolling
Present Subjunctive stroll stroll stroll stroll stroll stroll
Past Subjunctive strolled strolled strolled strolled strolled strolled
Past Perfect Subjunctive had strolled had strolled had strolled had strolled had strolled had strolled
Imperative stroll Let′s stroll stroll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button