Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Mock

Cách chia động từ mock rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mock ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MOCK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mock mocking mocked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mock mock mocks mock mock mock
Hiện tại tiếp diễn am mocking are mocking is mocking are mocking are mocking are mocking
Quá khứ đơn mocked mocked mocked mocked mocked mocked
Quá khứ tiếp diễn was mocking were mocking was mocking were mocking were mocking were mocking
Hiện tại hoàn thành have mocked have mocked has mocked have mocked have mocked have mocked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been mocking have been mocking has been mocking have been mocking have been mocking have been mocking
Quá khứ hoàn thành had mocked had mocked had mocked had mocked had mocked had mocked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been mocking had been mocking had been mocking had been mocking had been mocking had been mocking
Tương Lai will mock will mock will mock will mock will mock will mock
TL Tiếp Diễn will be mocking will be mocking will be mocking will be mocking will be mocking will be mocking
Tương Lai hoàn thành will have mocked will have mocked will have mocked will have mocked will have mocked will have mocked
TL HT Tiếp Diễn will have been mocking will have been mocking will have been mocking will have been mocking will have been mocking will have been mocking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mock would mock would mock would mock would mock would mock
Conditional Perfect would have mocked would have mocked would have mocked would have mocked would have mocked would have mocked
Conditional Present Progressive would be mocking would be mocking would be mocking would be mocking would be mocking would be mocking
Conditional Perfect Progressive would have been mocking would have been mocking would have been mocking would have been mocking would have been mocking would have been mocking
Present Subjunctive mock mock mock mock mock mock
Past Subjunctive mocked mocked mocked mocked mocked mocked
Past Perfect Subjunctive had mocked had mocked had mocked had mocked had mocked had mocked
Imperative mock Let′s mock mock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button