Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Reconsider

Cách chia động từ reconsider rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reconsider ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RECONSIDER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reconsider reconsidering reconsidered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reconsider reconsider reconsiders reconsider reconsider reconsider
Hiện tại tiếp diễn am reconsidering are reconsidering is reconsidering are reconsidering are reconsidering are reconsidering
Quá khứ đơn reconsidered reconsidered reconsidered reconsidered reconsidered reconsidered
Quá khứ tiếp diễn was reconsidering were reconsidering was reconsidering were reconsidering were reconsidering were reconsidering
Hiện tại hoàn thành have reconsidered have reconsidered has reconsidered have reconsidered have reconsidered have reconsidered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reconsidering have been reconsidering has been reconsidering have been reconsidering have been reconsidering have been reconsidering
Quá khứ hoàn thành had reconsidered had reconsidered had reconsidered had reconsidered had reconsidered had reconsidered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reconsidering had been reconsidering had been reconsidering had been reconsidering had been reconsidering had been reconsidering
Tương Lai will reconsider will reconsider will reconsider will reconsider will reconsider will reconsider
TL Tiếp Diễn will be reconsidering will be reconsidering will be reconsidering will be reconsidering will be reconsidering will be reconsidering
Tương Lai hoàn thành will have reconsidered will have reconsidered will have reconsidered will have reconsidered will have reconsidered will have reconsidered
TL HT Tiếp Diễn will have been reconsidering will have been reconsidering will have been reconsidering will have been reconsidering will have been reconsidering will have been reconsidering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reconsider would reconsider would reconsider would reconsider would reconsider would reconsider
Conditional Perfect would have reconsidered would have reconsidered would have reconsidered would have reconsidered would have reconsidered would have reconsidered
Conditional Present Progressive would be reconsidering would be reconsidering would be reconsidering would be reconsidering would be reconsidering would be reconsidering
Conditional Perfect Progressive would have been reconsidering would have been reconsidering would have been reconsidering would have been reconsidering would have been reconsidering would have been reconsidering
Present Subjunctive reconsider reconsider reconsider reconsider reconsider reconsider
Past Subjunctive reconsidered reconsidered reconsidered reconsidered reconsidered reconsidered
Past Perfect Subjunctive had reconsidered had reconsidered had reconsidered had reconsidered had reconsidered had reconsidered
Imperative reconsider Let′s reconsider reconsider

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button