Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Model

Cách chia động từ model rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ model ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MODEL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to model modeling modeled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn model model models model model model
Hiện tại tiếp diễn am modeling are modeling is modeling are modeling are modeling are modeling
Quá khứ đơn modeled modeled modeled modeled modeled modeled
Quá khứ tiếp diễn was modeling were modeling was modeling were modeling were modeling were modeling
Hiện tại hoàn thành have modeled have modeled has modeled have modeled have modeled have modeled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been modeling have been modeling has been modeling have been modeling have been modeling have been modeling
Quá khứ hoàn thành had modeled had modeled had modeled had modeled had modeled had modeled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been modeling had been modeling had been modeling had been modeling had been modeling had been modeling
Tương Lai will model will model will model will model will model will model
TL Tiếp Diễn will be modeling will be modeling will be modeling will be modeling will be modeling will be modeling
Tương Lai hoàn thành will have modeled will have modeled will have modeled will have modeled will have modeled will have modeled
TL HT Tiếp Diễn will have been modeling will have been modeling will have been modeling will have been modeling will have been modeling will have been modeling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would model would model would model would model would model would model
Conditional Perfect would have modeled would have modeled would have modeled would have modeled would have modeled would have modeled
Conditional Present Progressive would be modeling would be modeling would be modeling would be modeling would be modeling would be modeling
Conditional Perfect Progressive would have been modeling would have been modeling would have been modeling would have been modeling would have been modeling would have been modeling
Present Subjunctive model model model model model model
Past Subjunctive modeled modeled modeled modeled modeled modeled
Past Perfect Subjunctive had modeled had modeled had modeled had modeled had modeled had modeled
Imperative model Let′s model model

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button