Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Live

Cách chia động từ live rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ live ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LIVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to live living lived
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn live live lives live live live
Hiện tại tiếp diễn am living are living is living are living are living are living
Quá khứ đơn lived lived lived lived lived lived
Quá khứ tiếp diễn was living were living was living were living were living were living
Hiện tại hoàn thành have lived have lived has lived have lived have lived have lived
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been living have been living has been living have been living have been living have been living
Quá khứ hoàn thành had lived had lived had lived had lived had lived had lived
QK hoàn thành Tiếp diễn had been living had been living had been living had been living had been living had been living
Tương Lai will live will live will live will live will live will live
TL Tiếp Diễn will be living will be living will be living will be living will be living will be living
Tương Lai hoàn thành will have lived will have lived will have lived will have lived will have lived will have lived
TL HT Tiếp Diễn will have been living will have been living will have been living will have been living will have been living will have been living
Điều Kiện Cách Hiện Tại would live would live would live would live would live would live
Conditional Perfect would have lived would have lived would have lived would have lived would have lived would have lived
Conditional Present Progressive would be living would be living would be living would be living would be living would be living
Conditional Perfect Progressive would have been living would have been living would have been living would have been living would have been living would have been living
Present Subjunctive live live live live live live
Past Subjunctive lived lived lived lived lived lived
Past Perfect Subjunctive had lived had lived had lived had lived had lived had lived
Imperative live Let′s live live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button