Mold

Cách chia động từ mold rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mold ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MOLD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mold molding molded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mold mold molds mold mold mold
Hiện tại tiếp diễn am molding are molding is molding are molding are molding are molding
Quá khứ đơn molded molded molded molded molded molded
Quá khứ tiếp diễn was molding were molding was molding were molding were molding were molding
Hiện tại hoàn thành have molded have molded has molded have molded have molded have molded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been molding have been molding has been molding have been molding have been molding have been molding
Quá khứ hoàn thành had molded had molded had molded had molded had molded had molded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been molding had been molding had been molding had been molding had been molding had been molding
Tương Lai will mold will mold will mold will mold will mold will mold
TL Tiếp Diễn will be molding will be molding will be molding will be molding will be molding will be molding
Tương Lai hoàn thành will have molded will have molded will have molded will have molded will have molded will have molded
TL HT Tiếp Diễn will have been molding will have been molding will have been molding will have been molding will have been molding will have been molding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mold would mold would mold would mold would mold would mold
Conditional Perfect would have molded would have molded would have molded would have molded would have molded would have molded
Conditional Present Progressive would be molding would be molding would be molding would be molding would be molding would be molding
Conditional Perfect Progressive would have been molding would have been molding would have been molding would have been molding would have been molding would have been molding
Present Subjunctive mold mold mold mold mold mold
Past Subjunctive molded molded molded molded molded molded
Past Perfect Subjunctive had molded had molded had molded had molded had molded had molded
Imperative mold Let′s mold mold

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button