Possess

Cách chia động từ possess rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ possess ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: POSSESS

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to possess possessing possessed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn possess possess possesses possess possess possess
Hiện tại tiếp diễn am possessing are possessing is possessing are possessing are possessing are possessing
Quá khứ đơn possessed possessed possessed possessed possessed possessed
Quá khứ tiếp diễn was possessing were possessing was possessing were possessing were possessing were possessing
Hiện tại hoàn thành have possessed have possessed has possessed have possessed have possessed have possessed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been possessing have been possessing has been possessing have been possessing have been possessing have been possessing
Quá khứ hoàn thành had possessed had possessed had possessed had possessed had possessed had possessed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been possessing had been possessing had been possessing had been possessing had been possessing had been possessing
Tương Lai will possess will possess will possess will possess will possess will possess
TL Tiếp Diễn will be possessing will be possessing will be possessing will be possessing will be possessing will be possessing
Tương Lai hoàn thành will have possessed will have possessed will have possessed will have possessed will have possessed will have possessed
TL HT Tiếp Diễn will have been possessing will have been possessing will have been possessing will have been possessing will have been possessing will have been possessing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would possess would possess would possess would possess would possess would possess
Conditional Perfect would have possessed would have possessed would have possessed would have possessed would have possessed would have possessed
Conditional Present Progressive would be possessing would be possessing would be possessing would be possessing would be possessing would be possessing
Conditional Perfect Progressive would have been possessing would have been possessing would have been possessing would have been possessing would have been possessing would have been possessing
Present Subjunctive possess possess possess possess possess possess
Past Subjunctive possessed possessed possessed possessed possessed possessed
Past Perfect Subjunctive had possessed had possessed had possessed had possessed had possessed had possessed
Imperative possess Let′s possess possess

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/free-lesbian-hook-up-sites/.

Nên đọc
the bevy matchmaking
Back to top button