Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Call

Cách chia động từ call rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ call ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CALL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to call calling called
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn call call calls call call call
Hiện tại tiếp diễn am calling are calling is calling are calling are calling are calling
Quá khứ đơn called called called called called called
Quá khứ tiếp diễn was calling were calling was calling were calling were calling were calling
Hiện tại hoàn thành have called have called has called have called have called have called
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been calling have been calling has been calling have been calling have been calling have been calling
Quá khứ hoàn thành had called had called had called had called had called had called
QK hoàn thành Tiếp diễn had been calling had been calling had been calling had been calling had been calling had been calling
Tương Lai will call will call will call will call will call will call
TL Tiếp Diễn will be calling will be calling will be calling will be calling will be calling will be calling
Tương Lai hoàn thành will have called will have called will have called will have called will have called will have called
TL HT Tiếp Diễn will have been calling will have been calling will have been calling will have been calling will have been calling will have been calling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would call would call would call would call would call would call
Conditional Perfect would have called would have called would have called would have called would have called would have called
Conditional Present Progressive would be calling would be calling would be calling would be calling would be calling would be calling
Conditional Perfect Progressive would have been calling would have been calling would have been calling would have been calling would have been calling would have been calling
Present Subjunctive call call call call call call
Past Subjunctive called called called called called called
Past Perfect Subjunctive had called had called had called had called had called had called
Imperative call Let′s call call

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button