Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Mourn

Cách chia động từ mourn rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mourn ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MOURN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mourn mourning mourned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mourn mourn mourns mourn mourn mourn
Hiện tại tiếp diễn am mourning are mourning is mourning are mourning are mourning are mourning
Quá khứ đơn mourned mourned mourned mourned mourned mourned
Quá khứ tiếp diễn was mourning were mourning was mourning were mourning were mourning were mourning
Hiện tại hoàn thành have mourned have mourned has mourned have mourned have mourned have mourned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been mourning have been mourning has been mourning have been mourning have been mourning have been mourning
Quá khứ hoàn thành had mourned had mourned had mourned had mourned had mourned had mourned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been mourning had been mourning had been mourning had been mourning had been mourning had been mourning
Tương Lai will mourn will mourn will mourn will mourn will mourn will mourn
TL Tiếp Diễn will be mourning will be mourning will be mourning will be mourning will be mourning will be mourning
Tương Lai hoàn thành will have mourned will have mourned will have mourned will have mourned will have mourned will have mourned
TL HT Tiếp Diễn will have been mourning will have been mourning will have been mourning will have been mourning will have been mourning will have been mourning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mourn would mourn would mourn would mourn would mourn would mourn
Conditional Perfect would have mourned would have mourned would have mourned would have mourned would have mourned would have mourned
Conditional Present Progressive would be mourning would be mourning would be mourning would be mourning would be mourning would be mourning
Conditional Perfect Progressive would have been mourning would have been mourning would have been mourning would have been mourning would have been mourning would have been mourning
Present Subjunctive mourn mourn mourn mourn mourn mourn
Past Subjunctive mourned mourned mourned mourned mourned mourned
Past Perfect Subjunctive had mourned had mourned had mourned had mourned had mourned had mourned
Imperative mourn Let′s mourn mourn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button