Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Plug

Cách chia động từ plug rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ plug ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PLUG

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to plug plugging plugged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn plug plug plugs plug plug plug
Hiện tại tiếp diễn am plugging are plugging is plugging are plugging are plugging are plugging
Quá khứ đơn plugged plugged plugged plugged plugged plugged
Quá khứ tiếp diễn was plugging were plugging was plugging were plugging were plugging were plugging
Hiện tại hoàn thành have plugged have plugged has plugged have plugged have plugged have plugged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been plugging have been plugging has been plugging have been plugging have been plugging have been plugging
Quá khứ hoàn thành had plugged had plugged had plugged had plugged had plugged had plugged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been plugging had been plugging had been plugging had been plugging had been plugging had been plugging
Tương Lai will plug will plug will plug will plug will plug will plug
TL Tiếp Diễn will be plugging will be plugging will be plugging will be plugging will be plugging will be plugging
Tương Lai hoàn thành will have plugged will have plugged will have plugged will have plugged will have plugged will have plugged
TL HT Tiếp Diễn will have been plugging will have been plugging will have been plugging will have been plugging will have been plugging will have been plugging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would plug would plug would plug would plug would plug would plug
Conditional Perfect would have plugged would have plugged would have plugged would have plugged would have plugged would have plugged
Conditional Present Progressive would be plugging would be plugging would be plugging would be plugging would be plugging would be plugging
Conditional Perfect Progressive would have been plugging would have been plugging would have been plugging would have been plugging would have been plugging would have been plugging
Present Subjunctive plug plug plug plug plug plug
Past Subjunctive plugged plugged plugged plugged plugged plugged
Past Perfect Subjunctive had plugged had plugged had plugged had plugged had plugged had plugged
Imperative plug Let′s plug plug

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/australian-christian-dating-sites-free/.

Nên đọc
Close
Back to top button