Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Multiply

Cách chia động từ multiply rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ multiply ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MULTIPLY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to multiply multiplying multiplied
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn multiply multiply multiplies multiply multiply multiply
Hiện tại tiếp diễn am multiplying are multiplying is multiplying are multiplying are multiplying are multiplying
Quá khứ đơn multiplied multiplied multiplied multiplied multiplied multiplied
Quá khứ tiếp diễn was multiplying were multiplying was multiplying were multiplying were multiplying were multiplying
Hiện tại hoàn thành have multiplied have multiplied has multiplied have multiplied have multiplied have multiplied
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been multiplying have been multiplying has been multiplying have been multiplying have been multiplying have been multiplying
Quá khứ hoàn thành had multiplied had multiplied had multiplied had multiplied had multiplied had multiplied
QK hoàn thành Tiếp diễn had been multiplying had been multiplying had been multiplying had been multiplying had been multiplying had been multiplying
Tương Lai will multiply will multiply will multiply will multiply will multiply will multiply
TL Tiếp Diễn will be multiplying will be multiplying will be multiplying will be multiplying will be multiplying will be multiplying
Tương Lai hoàn thành will have multiplied will have multiplied will have multiplied will have multiplied will have multiplied will have multiplied
TL HT Tiếp Diễn will have been multiplying will have been multiplying will have been multiplying will have been multiplying will have been multiplying will have been multiplying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would multiply would multiply would multiply would multiply would multiply would multiply
Conditional Perfect would have multiplied would have multiplied would have multiplied would have multiplied would have multiplied would have multiplied
Conditional Present Progressive would be multiplying would be multiplying would be multiplying would be multiplying would be multiplying would be multiplying
Conditional Perfect Progressive would have been multiplying would have been multiplying would have been multiplying would have been multiplying would have been multiplying would have been multiplying
Present Subjunctive multiply multiply multiply multiply multiply multiply
Past Subjunctive multiplied multiplied multiplied multiplied multiplied multiplied
Past Perfect Subjunctive had multiplied had multiplied had multiplied had multiplied had multiplied had multiplied
Imperative multiply Let′s multiply multiply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button