Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Found

Cách chia động từ found rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ found ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FOUND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to found founding founded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn found found founds found found found
Hiện tại tiếp diễn am founding are founding is founding are founding are founding are founding
Quá khứ đơn founded founded founded founded founded founded
Quá khứ tiếp diễn was founding were founding was founding were founding were founding were founding
Hiện tại hoàn thành have founded have founded has founded have founded have founded have founded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been founding have been founding has been founding have been founding have been founding have been founding
Quá khứ hoàn thành had founded had founded had founded had founded had founded had founded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been founding had been founding had been founding had been founding had been founding had been founding
Tương Lai will found will found will found will found will found will found
TL Tiếp Diễn will be founding will be founding will be founding will be founding will be founding will be founding
Tương Lai hoàn thành will have founded will have founded will have founded will have founded will have founded will have founded
TL HT Tiếp Diễn will have been founding will have been founding will have been founding will have been founding will have been founding will have been founding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would found would found would found would found would found would found
Conditional Perfect would have founded would have founded would have founded would have founded would have founded would have founded
Conditional Present Progressive would be founding would be founding would be founding would be founding would be founding would be founding
Conditional Perfect Progressive would have been founding would have been founding would have been founding would have been founding would have been founding would have been founding
Present Subjunctive found found found found found found
Past Subjunctive founded founded founded founded founded founded
Past Perfect Subjunctive had founded had founded had founded had founded had founded had founded
Imperative found Let′s found found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button