Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Waylay

Cách chia động từ waylay rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ waylay ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WAYLAY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to waylay waylaying waylaid
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn waylay waylay waylays waylay waylay waylay
Hiện tại tiếp diễn am waylaying are waylaying is waylaying are waylaying are waylaying are waylaying
Quá khứ đơn waylaid waylaid waylaid waylaid waylaid waylaid
Quá khứ tiếp diễn was waylaying were waylaying was waylaying were waylaying were waylaying were waylaying
Hiện tại hoàn thành have waylaid have waylaid has waylaid have waylaid have waylaid have waylaid
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been waylaying have been waylaying has been waylaying have been waylaying have been waylaying have been waylaying
Quá khứ hoàn thành had waylaid had waylaid had waylaid had waylaid had waylaid had waylaid
QK hoàn thành Tiếp diễn had been waylaying had been waylaying had been waylaying had been waylaying had been waylaying had been waylaying
Tương Lai will waylay will waylay will waylay will waylay will waylay will waylay
TL Tiếp Diễn will be waylaying will be waylaying will be waylaying will be waylaying will be waylaying will be waylaying
Tương Lai hoàn thành will have waylaid will have waylaid will have waylaid will have waylaid will have waylaid will have waylaid
TL HT Tiếp Diễn will have been waylaying will have been waylaying will have been waylaying will have been waylaying will have been waylaying will have been waylaying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would waylay would waylay would waylay would waylay would waylay would waylay
Conditional Perfect would have waylaid would have waylaid would have waylaid would have waylaid would have waylaid would have waylaid
Conditional Present Progressive would be waylaying would be waylaying would be waylaying would be waylaying would be waylaying would be waylaying
Conditional Perfect Progressive would have been waylaying would have been waylaying would have been waylaying would have been waylaying would have been waylaying would have been waylaying
Present Subjunctive waylay waylay waylay waylay waylay waylay
Past Subjunctive waylaid waylaid waylaid waylaid waylaid waylaid
Past Perfect Subjunctive had waylaid had waylaid had waylaid had waylaid had waylaid had waylaid
Imperative waylay Let′s waylay waylay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. hook up hotshot.

Nên đọc
Close
Back to top button