Munch

Cách chia động từ munch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ munch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MUNCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to munch munching munched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn munch munch munches munch munch munch
Hiện tại tiếp diễn am munching are munching is munching are munching are munching are munching
Quá khứ đơn munched munched munched munched munched munched
Quá khứ tiếp diễn was munching were munching was munching were munching were munching were munching
Hiện tại hoàn thành have munched have munched has munched have munched have munched have munched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been munching have been munching has been munching have been munching have been munching have been munching
Quá khứ hoàn thành had munched had munched had munched had munched had munched had munched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been munching had been munching had been munching had been munching had been munching had been munching
Tương Lai will munch will munch will munch will munch will munch will munch
TL Tiếp Diễn will be munching will be munching will be munching will be munching will be munching will be munching
Tương Lai hoàn thành will have munched will have munched will have munched will have munched will have munched will have munched
TL HT Tiếp Diễn will have been munching will have been munching will have been munching will have been munching will have been munching will have been munching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would munch would munch would munch would munch would munch would munch
Conditional Perfect would have munched would have munched would have munched would have munched would have munched would have munched
Conditional Present Progressive would be munching would be munching would be munching would be munching would be munching would be munching
Conditional Perfect Progressive would have been munching would have been munching would have been munching would have been munching would have been munching would have been munching
Present Subjunctive munch munch munch munch munch munch
Past Subjunctive munched munched munched munched munched munched
Past Perfect Subjunctive had munched had munched had munched had munched had munched had munched
Imperative munch Let′s munch munch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/women-seeking-dominant-men/.

Back to top button