Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Blame

Cách chia động từ blame rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ blame ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BLAME

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to blame blaming blamed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn blame blame blames blame blame blame
Hiện tại tiếp diễn am blaming are blaming is blaming are blaming are blaming are blaming
Quá khứ đơn blamed blamed blamed blamed blamed blamed
Quá khứ tiếp diễn was blaming were blaming was blaming were blaming were blaming were blaming
Hiện tại hoàn thành have blamed have blamed has blamed have blamed have blamed have blamed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been blaming have been blaming has been blaming have been blaming have been blaming have been blaming
Quá khứ hoàn thành had blamed had blamed had blamed had blamed had blamed had blamed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been blaming had been blaming had been blaming had been blaming had been blaming had been blaming
Tương Lai will blame will blame will blame will blame will blame will blame
TL Tiếp Diễn will be blaming will be blaming will be blaming will be blaming will be blaming will be blaming
Tương Lai hoàn thành will have blamed will have blamed will have blamed will have blamed will have blamed will have blamed
TL HT Tiếp Diễn will have been blaming will have been blaming will have been blaming will have been blaming will have been blaming will have been blaming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would blame would blame would blame would blame would blame would blame
Conditional Perfect would have blamed would have blamed would have blamed would have blamed would have blamed would have blamed
Conditional Present Progressive would be blaming would be blaming would be blaming would be blaming would be blaming would be blaming
Conditional Perfect Progressive would have been blaming would have been blaming would have been blaming would have been blaming would have been blaming would have been blaming
Present Subjunctive blame blame blame blame blame blame
Past Subjunctive blamed blamed blamed blamed blamed blamed
Past Perfect Subjunctive had blamed had blamed had blamed had blamed had blamed had blamed
Imperative blame Let′s blame blame

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button