Mutilate

Cách chia động từ mutilate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mutilate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MUTILATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mutilate mutilating mutilated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mutilate mutilate mutilates mutilate mutilate mutilate
Hiện tại tiếp diễn am mutilating are mutilating is mutilating are mutilating are mutilating are mutilating
Quá khứ đơn mutilated mutilated mutilated mutilated mutilated mutilated
Quá khứ tiếp diễn was mutilating were mutilating was mutilating were mutilating were mutilating were mutilating
Hiện tại hoàn thành have mutilated have mutilated has mutilated have mutilated have mutilated have mutilated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been mutilating have been mutilating has been mutilating have been mutilating have been mutilating have been mutilating
Quá khứ hoàn thành had mutilated had mutilated had mutilated had mutilated had mutilated had mutilated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been mutilating had been mutilating had been mutilating had been mutilating had been mutilating had been mutilating
Tương Lai will mutilate will mutilate will mutilate will mutilate will mutilate will mutilate
TL Tiếp Diễn will be mutilating will be mutilating will be mutilating will be mutilating will be mutilating will be mutilating
Tương Lai hoàn thành will have mutilated will have mutilated will have mutilated will have mutilated will have mutilated will have mutilated
TL HT Tiếp Diễn will have been mutilating will have been mutilating will have been mutilating will have been mutilating will have been mutilating will have been mutilating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mutilate would mutilate would mutilate would mutilate would mutilate would mutilate
Conditional Perfect would have mutilated would have mutilated would have mutilated would have mutilated would have mutilated would have mutilated
Conditional Present Progressive would be mutilating would be mutilating would be mutilating would be mutilating would be mutilating would be mutilating
Conditional Perfect Progressive would have been mutilating would have been mutilating would have been mutilating would have been mutilating would have been mutilating would have been mutilating
Present Subjunctive mutilate mutilate mutilate mutilate mutilate mutilate
Past Subjunctive mutilated mutilated mutilated mutilated mutilated mutilated
Past Perfect Subjunctive had mutilated had mutilated had mutilated had mutilated had mutilated had mutilated
Imperative mutilate Let′s mutilate mutilate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button