Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Shine

Cách chia động từ shine rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ shine ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SHINE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to shine shining shone
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn shine shine shines shine shine shine
Hiện tại tiếp diễn am shining are shining is shining are shining are shining are shining
Quá khứ đơn shone shone shone shone shone shone
Quá khứ tiếp diễn was shining were shining was shining were shining were shining were shining
Hiện tại hoàn thành have shone have shone has shone have shone have shone have shone
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been shining have been shining has been shining have been shining have been shining have been shining
Quá khứ hoàn thành had shone had shone had shone had shone had shone had shone
QK hoàn thành Tiếp diễn had been shining had been shining had been shining had been shining had been shining had been shining
Tương Lai will shine will shine will shine will shine will shine will shine
TL Tiếp Diễn will be shining will be shining will be shining will be shining will be shining will be shining
Tương Lai hoàn thành will have shone will have shone will have shone will have shone will have shone will have shone
TL HT Tiếp Diễn will have been shining will have been shining will have been shining will have been shining will have been shining will have been shining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would shine would shine would shine would shine would shine would shine
Conditional Perfect would have shone would have shone would have shone would have shone would have shone would have shone
Conditional Present Progressive would be shining would be shining would be shining would be shining would be shining would be shining
Conditional Perfect Progressive would have been shining would have been shining would have been shining would have been shining would have been shining would have been shining
Present Subjunctive shine shine shine shine shine shine
Past Subjunctive shone shone shone shone shone shone
Past Perfect Subjunctive had shone had shone had shone had shone had shone had shone
Imperative shine Let′s shine shine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button