Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Return

Cách chia động từ return rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ return ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RETURN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to return returning returned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn return return returns return return return
Hiện tại tiếp diễn am returning are returning is returning are returning are returning are returning
Quá khứ đơn returned returned returned returned returned returned
Quá khứ tiếp diễn was returning were returning was returning were returning were returning were returning
Hiện tại hoàn thành have returned have returned has returned have returned have returned have returned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been returning have been returning has been returning have been returning have been returning have been returning
Quá khứ hoàn thành had returned had returned had returned had returned had returned had returned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been returning had been returning had been returning had been returning had been returning had been returning
Tương Lai will return will return will return will return will return will return
TL Tiếp Diễn will be returning will be returning will be returning will be returning will be returning will be returning
Tương Lai hoàn thành will have returned will have returned will have returned will have returned will have returned will have returned
TL HT Tiếp Diễn will have been returning will have been returning will have been returning will have been returning will have been returning will have been returning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would return would return would return would return would return would return
Conditional Perfect would have returned would have returned would have returned would have returned would have returned would have returned
Conditional Present Progressive would be returning would be returning would be returning would be returning would be returning would be returning
Conditional Perfect Progressive would have been returning would have been returning would have been returning would have been returning would have been returning would have been returning
Present Subjunctive return return return return return return
Past Subjunctive returned returned returned returned returned returned
Past Perfect Subjunctive had returned had returned had returned had returned had returned had returned
Imperative return Let′s return return

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button