Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Necessitate

Cách chia động từ necessitate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ necessitate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: NECESSITATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to necessitate necessitating necessitated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn necessitate necessitate necessitates necessitate necessitate necessitate
Hiện tại tiếp diễn am necessitating are necessitating is necessitating are necessitating are necessitating are necessitating
Quá khứ đơn necessitated necessitated necessitated necessitated necessitated necessitated
Quá khứ tiếp diễn was necessitating were necessitating was necessitating were necessitating were necessitating were necessitating
Hiện tại hoàn thành have necessitated have necessitated has necessitated have necessitated have necessitated have necessitated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been necessitating have been necessitating has been necessitating have been necessitating have been necessitating have been necessitating
Quá khứ hoàn thành had necessitated had necessitated had necessitated had necessitated had necessitated had necessitated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been necessitating had been necessitating had been necessitating had been necessitating had been necessitating had been necessitating
Tương Lai will necessitate will necessitate will necessitate will necessitate will necessitate will necessitate
TL Tiếp Diễn will be necessitating will be necessitating will be necessitating will be necessitating will be necessitating will be necessitating
Tương Lai hoàn thành will have necessitated will have necessitated will have necessitated will have necessitated will have necessitated will have necessitated
TL HT Tiếp Diễn will have been necessitating will have been necessitating will have been necessitating will have been necessitating will have been necessitating will have been necessitating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would necessitate would necessitate would necessitate would necessitate would necessitate would necessitate
Conditional Perfect would have necessitated would have necessitated would have necessitated would have necessitated would have necessitated would have necessitated
Conditional Present Progressive would be necessitating would be necessitating would be necessitating would be necessitating would be necessitating would be necessitating
Conditional Perfect Progressive would have been necessitating would have been necessitating would have been necessitating would have been necessitating would have been necessitating would have been necessitating
Present Subjunctive necessitate necessitate necessitate necessitate necessitate necessitate
Past Subjunctive necessitated necessitated necessitated necessitated necessitated necessitated
Past Perfect Subjunctive had necessitated had necessitated had necessitated had necessitated had necessitated had necessitated
Imperative necessitate Let′s necessitate necessitate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button