Need

Cách chia động từ need rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ need ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: NEED

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to need needing needed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn need need needs need need need
Hiện tại tiếp diễn am needing are needing is needing are needing are needing are needing
Quá khứ đơn needed needed needed needed needed needed
Quá khứ tiếp diễn was needing were needing was needing were needing were needing were needing
Hiện tại hoàn thành have needed have needed has needed have needed have needed have needed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been needing have been needing has been needing have been needing have been needing have been needing
Quá khứ hoàn thành had needed had needed had needed had needed had needed had needed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been needing had been needing had been needing had been needing had been needing had been needing
Tương Lai will need will need will need will need will need will need
TL Tiếp Diễn will be needing will be needing will be needing will be needing will be needing will be needing
Tương Lai hoàn thành will have needed will have needed will have needed will have needed will have needed will have needed
TL HT Tiếp Diễn will have been needing will have been needing will have been needing will have been needing will have been needing will have been needing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would need would need would need would need would need would need
Conditional Perfect would have needed would have needed would have needed would have needed would have needed would have needed
Conditional Present Progressive would be needing would be needing would be needing would be needing would be needing would be needing
Conditional Perfect Progressive would have been needing would have been needing would have been needing would have been needing would have been needing would have been needing
Present Subjunctive need need need need need need
Past Subjunctive needed needed needed needed needed needed
Past Perfect Subjunctive had needed had needed had needed had needed had needed had needed
Imperative need Let′s need need

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/birth-due-date-calculator/.

Nên đọc
Close
Back to top button