Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Worry

Cách chia động từ worry rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ worry ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WORRY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to worry worrying worried
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn worry worry worries worry worry worry
Hiện tại tiếp diễn am worrying are worrying is worrying are worrying are worrying are worrying
Quá khứ đơn worried worried worried worried worried worried
Quá khứ tiếp diễn was worrying were worrying was worrying were worrying were worrying were worrying
Hiện tại hoàn thành have worried have worried has worried have worried have worried have worried
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been worrying have been worrying has been worrying have been worrying have been worrying have been worrying
Quá khứ hoàn thành had worried had worried had worried had worried had worried had worried
QK hoàn thành Tiếp diễn had been worrying had been worrying had been worrying had been worrying had been worrying had been worrying
Tương Lai will worry will worry will worry will worry will worry will worry
TL Tiếp Diễn will be worrying will be worrying will be worrying will be worrying will be worrying will be worrying
Tương Lai hoàn thành will have worried will have worried will have worried will have worried will have worried will have worried
TL HT Tiếp Diễn will have been worrying will have been worrying will have been worrying will have been worrying will have been worrying will have been worrying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would worry would worry would worry would worry would worry would worry
Conditional Perfect would have worried would have worried would have worried would have worried would have worried would have worried
Conditional Present Progressive would be worrying would be worrying would be worrying would be worrying would be worrying would be worrying
Conditional Perfect Progressive would have been worrying would have been worrying would have been worrying would have been worrying would have been worrying would have been worrying
Present Subjunctive worry worry worry worry worry worry
Past Subjunctive worried worried worried worried worried worried
Past Perfect Subjunctive had worried had worried had worried had worried had worried had worried
Imperative worry Let′s worry worry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button