Neglect

Cách chia động từ neglect rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ neglect ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: NEGLECT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to neglect neglecting neglected
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn neglect neglect neglects neglect neglect neglect
Hiện tại tiếp diễn am neglecting are neglecting is neglecting are neglecting are neglecting are neglecting
Quá khứ đơn neglected neglected neglected neglected neglected neglected
Quá khứ tiếp diễn was neglecting were neglecting was neglecting were neglecting were neglecting were neglecting
Hiện tại hoàn thành have neglected have neglected has neglected have neglected have neglected have neglected
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been neglecting have been neglecting has been neglecting have been neglecting have been neglecting have been neglecting
Quá khứ hoàn thành had neglected had neglected had neglected had neglected had neglected had neglected
QK hoàn thành Tiếp diễn had been neglecting had been neglecting had been neglecting had been neglecting had been neglecting had been neglecting
Tương Lai will neglect will neglect will neglect will neglect will neglect will neglect
TL Tiếp Diễn will be neglecting will be neglecting will be neglecting will be neglecting will be neglecting will be neglecting
Tương Lai hoàn thành will have neglected will have neglected will have neglected will have neglected will have neglected will have neglected
TL HT Tiếp Diễn will have been neglecting will have been neglecting will have been neglecting will have been neglecting will have been neglecting will have been neglecting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would neglect would neglect would neglect would neglect would neglect would neglect
Conditional Perfect would have neglected would have neglected would have neglected would have neglected would have neglected would have neglected
Conditional Present Progressive would be neglecting would be neglecting would be neglecting would be neglecting would be neglecting would be neglecting
Conditional Perfect Progressive would have been neglecting would have been neglecting would have been neglecting would have been neglecting would have been neglecting would have been neglecting
Present Subjunctive neglect neglect neglect neglect neglect neglect
Past Subjunctive neglected neglected neglected neglected neglected neglected
Past Perfect Subjunctive had neglected had neglected had neglected had neglected had neglected had neglected
Imperative neglect Let′s neglect neglect

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/date-your-own-age/.

Nên đọc
Close
Back to top button