Purr

Cách chia động từ purr rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ purr ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PURR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to purr purring purred
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn purr purr purrs purr purr purr
Hiện tại tiếp diễn am purring are purring is purring are purring are purring are purring
Quá khứ đơn purred purred purred purred purred purred
Quá khứ tiếp diễn was purring were purring was purring were purring were purring were purring
Hiện tại hoàn thành have purred have purred has purred have purred have purred have purred
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been purring have been purring has been purring have been purring have been purring have been purring
Quá khứ hoàn thành had purred had purred had purred had purred had purred had purred
QK hoàn thành Tiếp diễn had been purring had been purring had been purring had been purring had been purring had been purring
Tương Lai will purr will purr will purr will purr will purr will purr
TL Tiếp Diễn will be purring will be purring will be purring will be purring will be purring will be purring
Tương Lai hoàn thành will have purred will have purred will have purred will have purred will have purred will have purred
TL HT Tiếp Diễn will have been purring will have been purring will have been purring will have been purring will have been purring will have been purring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would purr would purr would purr would purr would purr would purr
Conditional Perfect would have purred would have purred would have purred would have purred would have purred would have purred
Conditional Present Progressive would be purring would be purring would be purring would be purring would be purring would be purring
Conditional Perfect Progressive would have been purring would have been purring would have been purring would have been purring would have been purring would have been purring
Present Subjunctive purr purr purr purr purr purr
Past Subjunctive purred purred purred purred purred purred
Past Perfect Subjunctive had purred had purred had purred had purred had purred had purred
Imperative purr Let′s purr purr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button