Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bar

Cách chia động từ bar rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bar ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BAR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bar baring barred
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bar bar bars bar bar bar
Hiện tại tiếp diễn am baring are baring is baring are baring are baring are baring
Quá khứ đơn barred barred barred barred barred barred
Quá khứ tiếp diễn was baring were baring was baring were baring were baring were baring
Hiện tại hoàn thành have barred have barred has barred have barred have barred have barred
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been baring have been baring has been baring have been baring have been baring have been baring
Quá khứ hoàn thành had barred had barred had barred had barred had barred had barred
QK hoàn thành Tiếp diễn had been baring had been baring had been baring had been baring had been baring had been baring
Tương Lai will bar will bar will bar will bar will bar will bar
TL Tiếp Diễn will be baring will be baring will be baring will be baring will be baring will be baring
Tương Lai hoàn thành will have barred will have barred will have barred will have barred will have barred will have barred
TL HT Tiếp Diễn will have been baring will have been baring will have been baring will have been baring will have been baring will have been baring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bar would bar would bar would bar would bar would bar
Conditional Perfect would have barred would have barred would have barred would have barred would have barred would have barred
Conditional Present Progressive would be baring would be baring would be baring would be baring would be baring would be baring
Conditional Perfect Progressive would have been baring would have been baring would have been baring would have been baring would have been baring would have been baring
Present Subjunctive bar bar bar bar bar bar
Past Subjunctive barred barred barred barred barred barred
Past Perfect Subjunctive had barred had barred had barred had barred had barred had barred
Imperative bar Let′s bar bar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button