Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Requisition

Cách chia động từ requisition rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ requisition ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REQUISITION

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to requisition requisitioning requisitioned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn requisition requisition requisitions requisition requisition requisition
Hiện tại tiếp diễn am requisitioning are requisitioning is requisitioning are requisitioning are requisitioning are requisitioning
Quá khứ đơn requisitioned requisitioned requisitioned requisitioned requisitioned requisitioned
Quá khứ tiếp diễn was requisitioning were requisitioning was requisitioning were requisitioning were requisitioning were requisitioning
Hiện tại hoàn thành have requisitioned have requisitioned has requisitioned have requisitioned have requisitioned have requisitioned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been requisitioning have been requisitioning has been requisitioning have been requisitioning have been requisitioning have been requisitioning
Quá khứ hoàn thành had requisitioned had requisitioned had requisitioned had requisitioned had requisitioned had requisitioned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been requisitioning had been requisitioning had been requisitioning had been requisitioning had been requisitioning had been requisitioning
Tương Lai will requisition will requisition will requisition will requisition will requisition will requisition
TL Tiếp Diễn will be requisitioning will be requisitioning will be requisitioning will be requisitioning will be requisitioning will be requisitioning
Tương Lai hoàn thành will have requisitioned will have requisitioned will have requisitioned will have requisitioned will have requisitioned will have requisitioned
TL HT Tiếp Diễn will have been requisitioning will have been requisitioning will have been requisitioning will have been requisitioning will have been requisitioning will have been requisitioning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would requisition would requisition would requisition would requisition would requisition would requisition
Conditional Perfect would have requisitioned would have requisitioned would have requisitioned would have requisitioned would have requisitioned would have requisitioned
Conditional Present Progressive would be requisitioning would be requisitioning would be requisitioning would be requisitioning would be requisitioning would be requisitioning
Conditional Perfect Progressive would have been requisitioning would have been requisitioning would have been requisitioning would have been requisitioning would have been requisitioning would have been requisitioning
Present Subjunctive requisition requisition requisition requisition requisition requisition
Past Subjunctive requisitioned requisitioned requisitioned requisitioned requisitioned requisitioned
Past Perfect Subjunctive had requisitioned had requisitioned had requisitioned had requisitioned had requisitioned had requisitioned
Imperative requisition Let′s requisition requisition

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. who is dating kristen stewart.

Nên đọc
Close
Back to top button