Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Rag

Cách chia động từ rag rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rag ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RAG

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rag raging raged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rag rag rags rag rag rag
Hiện tại tiếp diễn am raging are raging is raging are raging are raging are raging
Quá khứ đơn raged raged raged raged raged raged
Quá khứ tiếp diễn was raging were raging was raging were raging were raging were raging
Hiện tại hoàn thành have raged have raged has raged have raged have raged have raged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been raging have been raging has been raging have been raging have been raging have been raging
Quá khứ hoàn thành had raged had raged had raged had raged had raged had raged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been raging had been raging had been raging had been raging had been raging had been raging
Tương Lai will rag will rag will rag will rag will rag will rag
TL Tiếp Diễn will be raging will be raging will be raging will be raging will be raging will be raging
Tương Lai hoàn thành will have raged will have raged will have raged will have raged will have raged will have raged
TL HT Tiếp Diễn will have been raging will have been raging will have been raging will have been raging will have been raging will have been raging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rag would rag would rag would rag would rag would rag
Conditional Perfect would have raged would have raged would have raged would have raged would have raged would have raged
Conditional Present Progressive would be raging would be raging would be raging would be raging would be raging would be raging
Conditional Perfect Progressive would have been raging would have been raging would have been raging would have been raging would have been raging would have been raging
Present Subjunctive rag rag rag rag rag rag
Past Subjunctive raged raged raged raged raged raged
Past Perfect Subjunctive had raged had raged had raged had raged had raged had raged
Imperative rag Let′s rag rag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button