Obligate

Cách chia động từ obligate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ obligate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: OBLIGATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to obligate obligating obligated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn obligate obligate obligates obligate obligate obligate
Hiện tại tiếp diễn am obligating are obligating is obligating are obligating are obligating are obligating
Quá khứ đơn obligated obligated obligated obligated obligated obligated
Quá khứ tiếp diễn was obligating were obligating was obligating were obligating were obligating were obligating
Hiện tại hoàn thành have obligated have obligated has obligated have obligated have obligated have obligated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been obligating have been obligating has been obligating have been obligating have been obligating have been obligating
Quá khứ hoàn thành had obligated had obligated had obligated had obligated had obligated had obligated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been obligating had been obligating had been obligating had been obligating had been obligating had been obligating
Tương Lai will obligate will obligate will obligate will obligate will obligate will obligate
TL Tiếp Diễn will be obligating will be obligating will be obligating will be obligating will be obligating will be obligating
Tương Lai hoàn thành will have obligated will have obligated will have obligated will have obligated will have obligated will have obligated
TL HT Tiếp Diễn will have been obligating will have been obligating will have been obligating will have been obligating will have been obligating will have been obligating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would obligate would obligate would obligate would obligate would obligate would obligate
Conditional Perfect would have obligated would have obligated would have obligated would have obligated would have obligated would have obligated
Conditional Present Progressive would be obligating would be obligating would be obligating would be obligating would be obligating would be obligating
Conditional Perfect Progressive would have been obligating would have been obligating would have been obligating would have been obligating would have been obligating would have been obligating
Present Subjunctive obligate obligate obligate obligate obligate obligate
Past Subjunctive obligated obligated obligated obligated obligated obligated
Past Perfect Subjunctive had obligated had obligated had obligated had obligated had obligated had obligated
Imperative obligate Let′s obligate obligate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/grindr-gay-dating-app/.

Back to top button