Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Controvert

Cách chia động từ controvert rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ controvert ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CONTROVERT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to controvert controverting controverted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn controvert controvert controverts controvert controvert controvert
Hiện tại tiếp diễn am controverting are controverting is controverting are controverting are controverting are controverting
Quá khứ đơn controverted controverted controverted controverted controverted controverted
Quá khứ tiếp diễn was controverting were controverting was controverting were controverting were controverting were controverting
Hiện tại hoàn thành have controverted have controverted has controverted have controverted have controverted have controverted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been controverting have been controverting has been controverting have been controverting have been controverting have been controverting
Quá khứ hoàn thành had controverted had controverted had controverted had controverted had controverted had controverted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been controverting had been controverting had been controverting had been controverting had been controverting had been controverting
Tương Lai will controvert will controvert will controvert will controvert will controvert will controvert
TL Tiếp Diễn will be controverting will be controverting will be controverting will be controverting will be controverting will be controverting
Tương Lai hoàn thành will have controverted will have controverted will have controverted will have controverted will have controverted will have controverted
TL HT Tiếp Diễn will have been controverting will have been controverting will have been controverting will have been controverting will have been controverting will have been controverting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would controvert would controvert would controvert would controvert would controvert would controvert
Conditional Perfect would have controverted would have controverted would have controverted would have controverted would have controverted would have controverted
Conditional Present Progressive would be controverting would be controverting would be controverting would be controverting would be controverting would be controverting
Conditional Perfect Progressive would have been controverting would have been controverting would have been controverting would have been controverting would have been controverting would have been controverting
Present Subjunctive controvert controvert controvert controvert controvert controvert
Past Subjunctive controverted controverted controverted controverted controverted controverted
Past Perfect Subjunctive had controverted had controverted had controverted had controverted had controverted had controverted
Imperative controvert Let′s controvert controvert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button