Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Slow

Cách chia động từ slow rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ slow ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SLOW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to slow slowing slowed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn slow slow slows slow slow slow
Hiện tại tiếp diễn am slowing are slowing is slowing are slowing are slowing are slowing
Quá khứ đơn slowed slowed slowed slowed slowed slowed
Quá khứ tiếp diễn was slowing were slowing was slowing were slowing were slowing were slowing
Hiện tại hoàn thành have slowed have slowed has slowed have slowed have slowed have slowed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been slowing have been slowing has been slowing have been slowing have been slowing have been slowing
Quá khứ hoàn thành had slowed had slowed had slowed had slowed had slowed had slowed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been slowing had been slowing had been slowing had been slowing had been slowing had been slowing
Tương Lai will slow will slow will slow will slow will slow will slow
TL Tiếp Diễn will be slowing will be slowing will be slowing will be slowing will be slowing will be slowing
Tương Lai hoàn thành will have slowed will have slowed will have slowed will have slowed will have slowed will have slowed
TL HT Tiếp Diễn will have been slowing will have been slowing will have been slowing will have been slowing will have been slowing will have been slowing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would slow would slow would slow would slow would slow would slow
Conditional Perfect would have slowed would have slowed would have slowed would have slowed would have slowed would have slowed
Conditional Present Progressive would be slowing would be slowing would be slowing would be slowing would be slowing would be slowing
Conditional Perfect Progressive would have been slowing would have been slowing would have been slowing would have been slowing would have been slowing would have been slowing
Present Subjunctive slow slow slow slow slow slow
Past Subjunctive slowed slowed slowed slowed slowed slowed
Past Perfect Subjunctive had slowed had slowed had slowed had slowed had slowed had slowed
Imperative slow Let′s slow slow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. daily mail blind date.

Nên đọc
Close
Back to top button