Oppress

Cách chia động từ oppress rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ oppress ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: OPPRESS

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to oppress oppressing oppressed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn oppress oppress oppresses oppress oppress oppress
Hiện tại tiếp diễn am oppressing are oppressing is oppressing are oppressing are oppressing are oppressing
Quá khứ đơn oppressed oppressed oppressed oppressed oppressed oppressed
Quá khứ tiếp diễn was oppressing were oppressing was oppressing were oppressing were oppressing were oppressing
Hiện tại hoàn thành have oppressed have oppressed has oppressed have oppressed have oppressed have oppressed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been oppressing have been oppressing has been oppressing have been oppressing have been oppressing have been oppressing
Quá khứ hoàn thành had oppressed had oppressed had oppressed had oppressed had oppressed had oppressed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been oppressing had been oppressing had been oppressing had been oppressing had been oppressing had been oppressing
Tương Lai will oppress will oppress will oppress will oppress will oppress will oppress
TL Tiếp Diễn will be oppressing will be oppressing will be oppressing will be oppressing will be oppressing will be oppressing
Tương Lai hoàn thành will have oppressed will have oppressed will have oppressed will have oppressed will have oppressed will have oppressed
TL HT Tiếp Diễn will have been oppressing will have been oppressing will have been oppressing will have been oppressing will have been oppressing will have been oppressing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would oppress would oppress would oppress would oppress would oppress would oppress
Conditional Perfect would have oppressed would have oppressed would have oppressed would have oppressed would have oppressed would have oppressed
Conditional Present Progressive would be oppressing would be oppressing would be oppressing would be oppressing would be oppressing would be oppressing
Conditional Perfect Progressive would have been oppressing would have been oppressing would have been oppressing would have been oppressing would have been oppressing would have been oppressing
Present Subjunctive oppress oppress oppress oppress oppress oppress
Past Subjunctive oppressed oppressed oppressed oppressed oppressed oppressed
Past Perfect Subjunctive had oppressed had oppressed had oppressed had oppressed had oppressed had oppressed
Imperative oppress Let′s oppress oppress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button