Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Overcome

Cách chia động từ overcome rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ overcome ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: OVERCOME

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to overcome overcoming overcome
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn overcome overcome overcomes overcome overcome overcome
Hiện tại tiếp diễn am overcoming are overcoming is overcoming are overcoming are overcoming are overcoming
Quá khứ đơn overcame overcame overcame overcame overcame overcame
Quá khứ tiếp diễn was overcoming were overcoming was overcoming were overcoming were overcoming were overcoming
Hiện tại hoàn thành have overcome have overcome has overcome have overcome have overcome have overcome
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been overcoming have been overcoming has been overcoming have been overcoming have been overcoming have been overcoming
Quá khứ hoàn thành had overcome had overcome had overcome had overcome had overcome had overcome
QK hoàn thành Tiếp diễn had been overcoming had been overcoming had been overcoming had been overcoming had been overcoming had been overcoming
Tương Lai will overcome will overcome will overcome will overcome will overcome will overcome
TL Tiếp Diễn will be overcoming will be overcoming will be overcoming will be overcoming will be overcoming will be overcoming
Tương Lai hoàn thành will have overcome will have overcome will have overcome will have overcome will have overcome will have overcome
TL HT Tiếp Diễn will have been overcoming will have been overcoming will have been overcoming will have been overcoming will have been overcoming will have been overcoming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would overcome would overcome would overcome would overcome would overcome would overcome
Conditional Perfect would have overcome would have overcome would have overcome would have overcome would have overcome would have overcome
Conditional Present Progressive would be overcoming would be overcoming would be overcoming would be overcoming would be overcoming would be overcoming
Conditional Perfect Progressive would have been overcoming would have been overcoming would have been overcoming would have been overcoming would have been overcoming would have been overcoming
Present Subjunctive overcome overcome overcome overcome overcome overcome
Past Subjunctive overcame overcame overcame overcame overcame overcame
Past Perfect Subjunctive had overcome had overcome had overcome had overcome had overcome had overcome
Imperative overcome Let′s overcome overcome

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button