Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Spin

Cách chia động từ spin rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ spin ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SPIN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to spin spinning spun
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn spin spin spins spin spin spin
Hiện tại tiếp diễn am spinning are spinning is spinning are spinning are spinning are spinning
Quá khứ đơn span span span span span span
Quá khứ tiếp diễn was spinning were spinning was spinning were spinning were spinning were spinning
Hiện tại hoàn thành have spun have spun has spun have spun have spun have spun
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been spinning have been spinning has been spinning have been spinning have been spinning have been spinning
Quá khứ hoàn thành had spun had spun had spun had spun had spun had spun
QK hoàn thành Tiếp diễn had been spinning had been spinning had been spinning had been spinning had been spinning had been spinning
Tương Lai will spin will spin will spin will spin will spin will spin
TL Tiếp Diễn will be spinning will be spinning will be spinning will be spinning will be spinning will be spinning
Tương Lai hoàn thành will have spun will have spun will have spun will have spun will have spun will have spun
TL HT Tiếp Diễn will have been spinning will have been spinning will have been spinning will have been spinning will have been spinning will have been spinning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would spin would spin would spin would spin would spin would spin
Conditional Perfect would have spun would have spun would have spun would have spun would have spun would have spun
Conditional Present Progressive would be spinning would be spinning would be spinning would be spinning would be spinning would be spinning
Conditional Perfect Progressive would have been spinning would have been spinning would have been spinning would have been spinning would have been spinning would have been spinning
Present Subjunctive spin spin spin spin spin spin
Past Subjunctive span span span span span span
Past Perfect Subjunctive had spun had spun had spun had spun had spun had spun
Imperative spin Let′s spin spin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button