Overwhelm

Cách chia động từ overwhelm rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ overwhelm ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: OVERWHELM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to overwhelm overwhelming overwhelmed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn overwhelm overwhelm overwhelms overwhelm overwhelm overwhelm
Hiện tại tiếp diễn am overwhelming are overwhelming is overwhelming are overwhelming are overwhelming are overwhelming
Quá khứ đơn overwhelmed overwhelmed overwhelmed overwhelmed overwhelmed overwhelmed
Quá khứ tiếp diễn was overwhelming were overwhelming was overwhelming were overwhelming were overwhelming were overwhelming
Hiện tại hoàn thành have overwhelmed have overwhelmed has overwhelmed have overwhelmed have overwhelmed have overwhelmed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been overwhelming have been overwhelming has been overwhelming have been overwhelming have been overwhelming have been overwhelming
Quá khứ hoàn thành had overwhelmed had overwhelmed had overwhelmed had overwhelmed had overwhelmed had overwhelmed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been overwhelming had been overwhelming had been overwhelming had been overwhelming had been overwhelming had been overwhelming
Tương Lai will overwhelm will overwhelm will overwhelm will overwhelm will overwhelm will overwhelm
TL Tiếp Diễn will be overwhelming will be overwhelming will be overwhelming will be overwhelming will be overwhelming will be overwhelming
Tương Lai hoàn thành will have overwhelmed will have overwhelmed will have overwhelmed will have overwhelmed will have overwhelmed will have overwhelmed
TL HT Tiếp Diễn will have been overwhelming will have been overwhelming will have been overwhelming will have been overwhelming will have been overwhelming will have been overwhelming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would overwhelm would overwhelm would overwhelm would overwhelm would overwhelm would overwhelm
Conditional Perfect would have overwhelmed would have overwhelmed would have overwhelmed would have overwhelmed would have overwhelmed would have overwhelmed
Conditional Present Progressive would be overwhelming would be overwhelming would be overwhelming would be overwhelming would be overwhelming would be overwhelming
Conditional Perfect Progressive would have been overwhelming would have been overwhelming would have been overwhelming would have been overwhelming would have been overwhelming would have been overwhelming
Present Subjunctive overwhelm overwhelm overwhelm overwhelm overwhelm overwhelm
Past Subjunctive overwhelmed overwhelmed overwhelmed overwhelmed overwhelmed overwhelmed
Past Perfect Subjunctive had overwhelmed had overwhelmed had overwhelmed had overwhelmed had overwhelmed had overwhelmed
Imperative overwhelm Let′s overwhelm overwhelm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. blind dates near me.

Nên đọc
Close
Back to top button