Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Interweave

Cách chia động từ interweave rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ interweave ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: INTERWEAVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to interweave interweaving interwoven
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn interweave interweave interweaves interweave interweave interweave
Hiện tại tiếp diễn am interweaving are interweaving is interweaving are interweaving are interweaving are interweaving
Quá khứ đơn interwove interwove interwove interwove interwove interwove
Quá khứ tiếp diễn was interweaving were interweaving was interweaving were interweaving were interweaving were interweaving
Hiện tại hoàn thành have interwoven have interwoven has interwoven have interwoven have interwoven have interwoven
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been interweaving have been interweaving has been interweaving have been interweaving have been interweaving have been interweaving
Quá khứ hoàn thành had interwoven had interwoven had interwoven had interwoven had interwoven had interwoven
QK hoàn thành Tiếp diễn had been interweaving had been interweaving had been interweaving had been interweaving had been interweaving had been interweaving
Tương Lai will interweave will interweave will interweave will interweave will interweave will interweave
TL Tiếp Diễn will be interweaving will be interweaving will be interweaving will be interweaving will be interweaving will be interweaving
Tương Lai hoàn thành will have interwoven will have interwoven will have interwoven will have interwoven will have interwoven will have interwoven
TL HT Tiếp Diễn will have been interweaving will have been interweaving will have been interweaving will have been interweaving will have been interweaving will have been interweaving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would interweave would interweave would interweave would interweave would interweave would interweave
Conditional Perfect would have interwoven would have interwoven would have interwoven would have interwoven would have interwoven would have interwoven
Conditional Present Progressive would be interweaving would be interweaving would be interweaving would be interweaving would be interweaving would be interweaving
Conditional Perfect Progressive would have been interweaving would have been interweaving would have been interweaving would have been interweaving would have been interweaving would have been interweaving
Present Subjunctive interweave interweave interweave interweave interweave interweave
Past Subjunctive interwove interwove interwove interwove interwove interwove
Past Perfect Subjunctive had interwoven had interwoven had interwoven had interwoven had interwoven had interwoven
Imperative interweave Let′s interweave interweave

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button