Pack

Cách chia động từ pack rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pack ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PACK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pack packing packed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pack pack packs pack pack pack
Hiện tại tiếp diễn am packing are packing is packing are packing are packing are packing
Quá khứ đơn packed packed packed packed packed packed
Quá khứ tiếp diễn was packing were packing was packing were packing were packing were packing
Hiện tại hoàn thành have packed have packed has packed have packed have packed have packed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been packing have been packing has been packing have been packing have been packing have been packing
Quá khứ hoàn thành had packed had packed had packed had packed had packed had packed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been packing had been packing had been packing had been packing had been packing had been packing
Tương Lai will pack will pack will pack will pack will pack will pack
TL Tiếp Diễn will be packing will be packing will be packing will be packing will be packing will be packing
Tương Lai hoàn thành will have packed will have packed will have packed will have packed will have packed will have packed
TL HT Tiếp Diễn will have been packing will have been packing will have been packing will have been packing will have been packing will have been packing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pack would pack would pack would pack would pack would pack
Conditional Perfect would have packed would have packed would have packed would have packed would have packed would have packed
Conditional Present Progressive would be packing would be packing would be packing would be packing would be packing would be packing
Conditional Perfect Progressive would have been packing would have been packing would have been packing would have been packing would have been packing would have been packing
Present Subjunctive pack pack pack pack pack pack
Past Subjunctive packed packed packed packed packed packed
Past Perfect Subjunctive had packed had packed had packed had packed had packed had packed
Imperative pack Let′s pack pack

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button