Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Creep

Cách chia động từ creep rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ creep ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CREEP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to creep creeping crept
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn creep creep creeps creep creep creep
Hiện tại tiếp diễn am creeping are creeping is creeping are creeping are creeping are creeping
Quá khứ đơn crept crept crept crept crept crept
Quá khứ tiếp diễn was creeping were creeping was creeping were creeping were creeping were creeping
Hiện tại hoàn thành have crept have crept has crept have crept have crept have crept
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been creeping have been creeping has been creeping have been creeping have been creeping have been creeping
Quá khứ hoàn thành had crept had crept had crept had crept had crept had crept
QK hoàn thành Tiếp diễn had been creeping had been creeping had been creeping had been creeping had been creeping had been creeping
Tương Lai will creep will creep will creep will creep will creep will creep
TL Tiếp Diễn will be creeping will be creeping will be creeping will be creeping will be creeping will be creeping
Tương Lai hoàn thành will have crept will have crept will have crept will have crept will have crept will have crept
TL HT Tiếp Diễn will have been creeping will have been creeping will have been creeping will have been creeping will have been creeping will have been creeping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would creep would creep would creep would creep would creep would creep
Conditional Perfect would have crept would have crept would have crept would have crept would have crept would have crept
Conditional Present Progressive would be creeping would be creeping would be creeping would be creeping would be creeping would be creeping
Conditional Perfect Progressive would have been creeping would have been creeping would have been creeping would have been creeping would have been creeping would have been creeping
Present Subjunctive creep creep creep creep creep creep
Past Subjunctive crept crept crept crept crept crept
Past Perfect Subjunctive had crept had crept had crept had crept had crept had crept
Imperative creep Let′s creep creep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button