Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Detach

Cách chia động từ detach rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ detach ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DETACH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to detach detaching detached
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn detach detach detaches detach detach detach
Hiện tại tiếp diễn am detaching are detaching is detaching are detaching are detaching are detaching
Quá khứ đơn detached detached detached detached detached detached
Quá khứ tiếp diễn was detaching were detaching was detaching were detaching were detaching were detaching
Hiện tại hoàn thành have detached have detached has detached have detached have detached have detached
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been detaching have been detaching has been detaching have been detaching have been detaching have been detaching
Quá khứ hoàn thành had detached had detached had detached had detached had detached had detached
QK hoàn thành Tiếp diễn had been detaching had been detaching had been detaching had been detaching had been detaching had been detaching
Tương Lai will detach will detach will detach will detach will detach will detach
TL Tiếp Diễn will be detaching will be detaching will be detaching will be detaching will be detaching will be detaching
Tương Lai hoàn thành will have detached will have detached will have detached will have detached will have detached will have detached
TL HT Tiếp Diễn will have been detaching will have been detaching will have been detaching will have been detaching will have been detaching will have been detaching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would detach would detach would detach would detach would detach would detach
Conditional Perfect would have detached would have detached would have detached would have detached would have detached would have detached
Conditional Present Progressive would be detaching would be detaching would be detaching would be detaching would be detaching would be detaching
Conditional Perfect Progressive would have been detaching would have been detaching would have been detaching would have been detaching would have been detaching would have been detaching
Present Subjunctive detach detach detach detach detach detach
Past Subjunctive detached detached detached detached detached detached
Past Perfect Subjunctive had detached had detached had detached had detached had detached had detached
Imperative detach Let′s detach detach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button