Paddle

Cách chia động từ paddle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ paddle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PADDLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to paddle paddling paddled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn paddle paddle paddles paddle paddle paddle
Hiện tại tiếp diễn am paddling are paddling is paddling are paddling are paddling are paddling
Quá khứ đơn paddled paddled paddled paddled paddled paddled
Quá khứ tiếp diễn was paddling were paddling was paddling were paddling were paddling were paddling
Hiện tại hoàn thành have paddled have paddled has paddled have paddled have paddled have paddled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been paddling have been paddling has been paddling have been paddling have been paddling have been paddling
Quá khứ hoàn thành had paddled had paddled had paddled had paddled had paddled had paddled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been paddling had been paddling had been paddling had been paddling had been paddling had been paddling
Tương Lai will paddle will paddle will paddle will paddle will paddle will paddle
TL Tiếp Diễn will be paddling will be paddling will be paddling will be paddling will be paddling will be paddling
Tương Lai hoàn thành will have paddled will have paddled will have paddled will have paddled will have paddled will have paddled
TL HT Tiếp Diễn will have been paddling will have been paddling will have been paddling will have been paddling will have been paddling will have been paddling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would paddle would paddle would paddle would paddle would paddle would paddle
Conditional Perfect would have paddled would have paddled would have paddled would have paddled would have paddled would have paddled
Conditional Present Progressive would be paddling would be paddling would be paddling would be paddling would be paddling would be paddling
Conditional Perfect Progressive would have been paddling would have been paddling would have been paddling would have been paddling would have been paddling would have been paddling
Present Subjunctive paddle paddle paddle paddle paddle paddle
Past Subjunctive paddled paddled paddled paddled paddled paddled
Past Perfect Subjunctive had paddled had paddled had paddled had paddled had paddled had paddled
Imperative paddle Let′s paddle paddle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. asian singles dating.

Back to top button