Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Counterfeit

Cách chia động từ counterfeit rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ counterfeit ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COUNTERFEIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to counterfeit counterfeiting counterfeited
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn counterfeit counterfeit counterfeits counterfeit counterfeit counterfeit
Hiện tại tiếp diễn am counterfeiting are counterfeiting is counterfeiting are counterfeiting are counterfeiting are counterfeiting
Quá khứ đơn counterfeited counterfeited counterfeited counterfeited counterfeited counterfeited
Quá khứ tiếp diễn was counterfeiting were counterfeiting was counterfeiting were counterfeiting were counterfeiting were counterfeiting
Hiện tại hoàn thành have counterfeited have counterfeited has counterfeited have counterfeited have counterfeited have counterfeited
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been counterfeiting have been counterfeiting has been counterfeiting have been counterfeiting have been counterfeiting have been counterfeiting
Quá khứ hoàn thành had counterfeited had counterfeited had counterfeited had counterfeited had counterfeited had counterfeited
QK hoàn thành Tiếp diễn had been counterfeiting had been counterfeiting had been counterfeiting had been counterfeiting had been counterfeiting had been counterfeiting
Tương Lai will counterfeit will counterfeit will counterfeit will counterfeit will counterfeit will counterfeit
TL Tiếp Diễn will be counterfeiting will be counterfeiting will be counterfeiting will be counterfeiting will be counterfeiting will be counterfeiting
Tương Lai hoàn thành will have counterfeited will have counterfeited will have counterfeited will have counterfeited will have counterfeited will have counterfeited
TL HT Tiếp Diễn will have been counterfeiting will have been counterfeiting will have been counterfeiting will have been counterfeiting will have been counterfeiting will have been counterfeiting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would counterfeit would counterfeit would counterfeit would counterfeit would counterfeit would counterfeit
Conditional Perfect would have counterfeited would have counterfeited would have counterfeited would have counterfeited would have counterfeited would have counterfeited
Conditional Present Progressive would be counterfeiting would be counterfeiting would be counterfeiting would be counterfeiting would be counterfeiting would be counterfeiting
Conditional Perfect Progressive would have been counterfeiting would have been counterfeiting would have been counterfeiting would have been counterfeiting would have been counterfeiting would have been counterfeiting
Present Subjunctive counterfeit counterfeit counterfeit counterfeit counterfeit counterfeit
Past Subjunctive counterfeited counterfeited counterfeited counterfeited counterfeited counterfeited
Past Perfect Subjunctive had counterfeited had counterfeited had counterfeited had counterfeited had counterfeited had counterfeited
Imperative counterfeit Let′s counterfeit counterfeit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button