Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pair

Cách chia động từ pair rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pair ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PAIR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pair pairing paired
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pair pair pairs pair pair pair
Hiện tại tiếp diễn am pairing are pairing is pairing are pairing are pairing are pairing
Quá khứ đơn paired paired paired paired paired paired
Quá khứ tiếp diễn was pairing were pairing was pairing were pairing were pairing were pairing
Hiện tại hoàn thành have paired have paired has paired have paired have paired have paired
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pairing have been pairing has been pairing have been pairing have been pairing have been pairing
Quá khứ hoàn thành had paired had paired had paired had paired had paired had paired
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pairing had been pairing had been pairing had been pairing had been pairing had been pairing
Tương Lai will pair will pair will pair will pair will pair will pair
TL Tiếp Diễn will be pairing will be pairing will be pairing will be pairing will be pairing will be pairing
Tương Lai hoàn thành will have paired will have paired will have paired will have paired will have paired will have paired
TL HT Tiếp Diễn will have been pairing will have been pairing will have been pairing will have been pairing will have been pairing will have been pairing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pair would pair would pair would pair would pair would pair
Conditional Perfect would have paired would have paired would have paired would have paired would have paired would have paired
Conditional Present Progressive would be pairing would be pairing would be pairing would be pairing would be pairing would be pairing
Conditional Perfect Progressive would have been pairing would have been pairing would have been pairing would have been pairing would have been pairing would have been pairing
Present Subjunctive pair pair pair pair pair pair
Past Subjunctive paired paired paired paired paired paired
Past Perfect Subjunctive had paired had paired had paired had paired had paired had paired
Imperative pair Let′s pair pair

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button