Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Gather

Cách chia động từ gather rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ gather ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GATHER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to gather gathering gathered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn gather gather gathers gather gather gather
Hiện tại tiếp diễn am gathering are gathering is gathering are gathering are gathering are gathering
Quá khứ đơn gathered gathered gathered gathered gathered gathered
Quá khứ tiếp diễn was gathering were gathering was gathering were gathering were gathering were gathering
Hiện tại hoàn thành have gathered have gathered has gathered have gathered have gathered have gathered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been gathering have been gathering has been gathering have been gathering have been gathering have been gathering
Quá khứ hoàn thành had gathered had gathered had gathered had gathered had gathered had gathered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been gathering had been gathering had been gathering had been gathering had been gathering had been gathering
Tương Lai will gather will gather will gather will gather will gather will gather
TL Tiếp Diễn will be gathering will be gathering will be gathering will be gathering will be gathering will be gathering
Tương Lai hoàn thành will have gathered will have gathered will have gathered will have gathered will have gathered will have gathered
TL HT Tiếp Diễn will have been gathering will have been gathering will have been gathering will have been gathering will have been gathering will have been gathering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would gather would gather would gather would gather would gather would gather
Conditional Perfect would have gathered would have gathered would have gathered would have gathered would have gathered would have gathered
Conditional Present Progressive would be gathering would be gathering would be gathering would be gathering would be gathering would be gathering
Conditional Perfect Progressive would have been gathering would have been gathering would have been gathering would have been gathering would have been gathering would have been gathering
Present Subjunctive gather gather gather gather gather gather
Past Subjunctive gathered gathered gathered gathered gathered gathered
Past Perfect Subjunctive had gathered had gathered had gathered had gathered had gathered had gathered
Imperative gather Let′s gather gather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button