Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pale

Cách chia động từ pale rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pale ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PALE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pale paling paled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pale pale pales pale pale pale
Hiện tại tiếp diễn am paling are paling is paling are paling are paling are paling
Quá khứ đơn paled paled paled paled paled paled
Quá khứ tiếp diễn was paling were paling was paling were paling were paling were paling
Hiện tại hoàn thành have paled have paled has paled have paled have paled have paled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been paling have been paling has been paling have been paling have been paling have been paling
Quá khứ hoàn thành had paled had paled had paled had paled had paled had paled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been paling had been paling had been paling had been paling had been paling had been paling
Tương Lai will pale will pale will pale will pale will pale will pale
TL Tiếp Diễn will be paling will be paling will be paling will be paling will be paling will be paling
Tương Lai hoàn thành will have paled will have paled will have paled will have paled will have paled will have paled
TL HT Tiếp Diễn will have been paling will have been paling will have been paling will have been paling will have been paling will have been paling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pale would pale would pale would pale would pale would pale
Conditional Perfect would have paled would have paled would have paled would have paled would have paled would have paled
Conditional Present Progressive would be paling would be paling would be paling would be paling would be paling would be paling
Conditional Perfect Progressive would have been paling would have been paling would have been paling would have been paling would have been paling would have been paling
Present Subjunctive pale pale pale pale pale pale
Past Subjunctive paled paled paled paled paled paled
Past Perfect Subjunctive had paled had paled had paled had paled had paled had paled
Imperative pale Let′s pale pale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button