Stick

Cách chia động từ stick rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ stick ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: STICK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to stick sticking stuck
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn stick stick sticks stick stick stick
Hiện tại tiếp diễn am sticking are sticking is sticking are sticking are sticking are sticking
Quá khứ đơn stuck stuck stuck stuck stuck stuck
Quá khứ tiếp diễn was sticking were sticking was sticking were sticking were sticking were sticking
Hiện tại hoàn thành have stuck have stuck has stuck have stuck have stuck have stuck
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sticking have been sticking has been sticking have been sticking have been sticking have been sticking
Quá khứ hoàn thành had stuck had stuck had stuck had stuck had stuck had stuck
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sticking had been sticking had been sticking had been sticking had been sticking had been sticking
Tương Lai will stick will stick will stick will stick will stick will stick
TL Tiếp Diễn will be sticking will be sticking will be sticking will be sticking will be sticking will be sticking
Tương Lai hoàn thành will have stuck will have stuck will have stuck will have stuck will have stuck will have stuck
TL HT Tiếp Diễn will have been sticking will have been sticking will have been sticking will have been sticking will have been sticking will have been sticking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would stick would stick would stick would stick would stick would stick
Conditional Perfect would have stuck would have stuck would have stuck would have stuck would have stuck would have stuck
Conditional Present Progressive would be sticking would be sticking would be sticking would be sticking would be sticking would be sticking
Conditional Perfect Progressive would have been sticking would have been sticking would have been sticking would have been sticking would have been sticking would have been sticking
Present Subjunctive stick stick stick stick stick stick
Past Subjunctive stuck stuck stuck stuck stuck stuck
Past Perfect Subjunctive had stuck had stuck had stuck had stuck had stuck had stuck
Imperative stick Let′s stick stick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/asian-melody-dating-site/.

Back to top button