Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Discontinue

Cách chia động từ discontinue rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ discontinue ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISCONTINUE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to discontinue discontinuing discontinued
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn discontinue discontinue discontinues discontinue discontinue discontinue
Hiện tại tiếp diễn am discontinuing are discontinuing is discontinuing are discontinuing are discontinuing are discontinuing
Quá khứ đơn discontinued discontinued discontinued discontinued discontinued discontinued
Quá khứ tiếp diễn was discontinuing were discontinuing was discontinuing were discontinuing were discontinuing were discontinuing
Hiện tại hoàn thành have discontinued have discontinued has discontinued have discontinued have discontinued have discontinued
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been discontinuing have been discontinuing has been discontinuing have been discontinuing have been discontinuing have been discontinuing
Quá khứ hoàn thành had discontinued had discontinued had discontinued had discontinued had discontinued had discontinued
QK hoàn thành Tiếp diễn had been discontinuing had been discontinuing had been discontinuing had been discontinuing had been discontinuing had been discontinuing
Tương Lai will discontinue will discontinue will discontinue will discontinue will discontinue will discontinue
TL Tiếp Diễn will be discontinuing will be discontinuing will be discontinuing will be discontinuing will be discontinuing will be discontinuing
Tương Lai hoàn thành will have discontinued will have discontinued will have discontinued will have discontinued will have discontinued will have discontinued
TL HT Tiếp Diễn will have been discontinuing will have been discontinuing will have been discontinuing will have been discontinuing will have been discontinuing will have been discontinuing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would discontinue would discontinue would discontinue would discontinue would discontinue would discontinue
Conditional Perfect would have discontinued would have discontinued would have discontinued would have discontinued would have discontinued would have discontinued
Conditional Present Progressive would be discontinuing would be discontinuing would be discontinuing would be discontinuing would be discontinuing would be discontinuing
Conditional Perfect Progressive would have been discontinuing would have been discontinuing would have been discontinuing would have been discontinuing would have been discontinuing would have been discontinuing
Present Subjunctive discontinue discontinue discontinue discontinue discontinue discontinue
Past Subjunctive discontinued discontinued discontinued discontinued discontinued discontinued
Past Perfect Subjunctive had discontinued had discontinued had discontinued had discontinued had discontinued had discontinued
Imperative discontinue Let′s discontinue discontinue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button